• et
  • lv
  • lt

Kõvendi Polyx® Express õlivahale

Kõvendi Polyx express õlivahale 6632 värvitu

KIRJELDUS

Osmo Polyx® Express õlivahade kuivamise kiirendamiseks
mõeldud spetsiaalne värvitu kõvendi.
SOBIB KASUTAMISEKS
Kõvendi kiirkuivav õlivahale sobib kasutamiseks lisandina
ainult Osmo Polyx® Express õlivahale.
KOOSTISAINED
Alifaatne polüisotsüanaat, metoksüpropüülatsetaat.
Toote ohutuskaarti küsida eraldi.
TEHNILISED ANDMED
Erikaal: 1.15 g/cm³
Viskoossus: 36s (4 mm, DIN 53211)
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu
Leekpunkt : >45 °C acc. DIN 53213
HOIUSTAMINE
Toodet on võimalik säilitada 1 aasta juhul, kui purk on tihedalt
ja tugevalt suletud. Kokkusegatud tootejääke ei saa hoiustada
ja taaskasutada.

EELTÖÖD
Osmo Polyx® Express õlivahade kasutamine koos kõvendiga
ei esita eraldi nõudeid pindade ettevalmistamisele. Järgige
Osmo Polyx®
Express õlivaha tooteinfot. Tulemust mõjutab
teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. Seega on
soovitatav enne pealekandmist proovida toodet ääre peal,
eriti kui tegemist on tundmatute pindadega.

PEALEKANDMINE
Lisage kõvendi (0,150l) Osmo Polyx®
Express õlivahale (2,5 l)
Segage hoolikalt. Töötlemine toimub vastavalt Osmo Polyx®
Express õlivaha kasutusjuhendile.
Märkus: Peale kõvendi lisamist on toote kasutusaeg alla 90
minuti. Palume mitte segada kokku materjale rohkem kui
saate töödelda 60 minuti jooksul. Kui te ei kasuta tervet
Polyx® Express õlivaha purki, lisage 6% kõvendit – segage
eraldi anumas!

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE
Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega
(8000) või white spiritiga.
KUIVAMISAEG
Kuivamisaeg ligikaudu 1-2 tundi (23°C/50% õhuniiskust).
Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad
kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.
KULUNORM
Kõvendi lisamisel kulunorm ei muutu
MÄRKUS
Peale kõvendi lisamist on toote kasutusaeg alla 90 minuti.
Palume mitte segada kokku materjale rohkem kui saate
töödelda 60 minuti jooksul

HOIATUS
Tuleohtlik vedelik ja aur. Kahjulik sissehingamisel. Sisaldab
isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Võib
põhjustada hingamisteede ärritust.

HOIATUS
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikatest
– töötamise ajal mitte suitsetada. Vältida pihustusaurude
sissehingamist. Töötamise ajal kanda kaitsekindaid. Arsti poole
pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kasutada
ainult hästiventileeritavas ruumis.
NAHALE SATTUDES: pesta rohke vee ja seebiga.
SISSEHINGAMISEL: toimetada kannatanu värske
õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse.
Toode sisaldab: heksametüleen 1,6 diisotsüanaat
homopolümeer.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel
ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad
ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic
ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi
kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele.
Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi
või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee
leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

Ohutuskaart: PDF

TooteinfoPDF